ติวเตอร์ติว IGCSE Math ตัวต่อตัวOnline

รับติว IGCSE ONLINEตัวต่อตัว

ติวเตอร์ติว IGCSE Math ตัวต่อตัวOnline

ติวเตอร์ติว IGCSE Math ตัวต่อตัวOnline จะสอนตั้งแต่พื้นฐาน เริ่มจากหัดทำโจทย์ง่ายๆ สอนโดยติวเตอร์ชำนาญการสอนเป็นพิเศษด้วยครูสอน IGCSE ตัวต่อตัวOnline ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทำให้เราสามารถสอนให้น้องๆเข้าใจได้ง่ายๆ รูปแบบการเรียนจะเป็นลักษณะสอนแบบPrivate Class ซึ่งจะได้คุณภาพการเรียนพิเศษIGCSE MATH ตัวต่อตัวOnline ที่ถือว่าดีที่สุด เพราะติวเตอร์จะสามารถรับรู้ข้อสงสัยของน้องๆ และอธิบายได้อย่างทันทีทันใดด้วยความเป็นกันเองทำให้น้องๆที่เรียนกับเรารู้สึกเรียนแล้วสนุกไม่น่าเบื่อ ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับผลคะแนนที่ดีขึ้น

 

 

การสอบ IGCSE
รายวิชาของ IGCSE มีมากกว่า 30วิชา โดยผู้สอบต้องผ่านอย่างน้อย 5วิชา โดยมีวิชาMath(คณิต) และอังกฤษ(English)เป็นวิชาหลักที่ต้องสอบผ่าน และได้เกรดC หรือสูงกว่า เพื่อนำไปยื่นรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ การออกข้อสอบจะออกแบบความถนัดของผู้สอบเป็น Core(อย่างง่าย และ Extended (อย่างยาก) ซึ่งจะมีการวัดระดับแตกต่างกัน ดังนี้
Core(อย่างง่าย ) เกรดจะแบ่งเป็น C, D, E, F, และ G
Extended (อย่างยาก) เกรดจะแบ่งเป็น  A*, A, B, C, D, E, F, และ G
แต่อย่างไรก็ตามการสอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยด้วยว่าต้องการใบรับรองของวิชาได้บ้างซึ่งจะเป็นไปตามแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย
การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ British Council Thailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE) ในการสอบ

 

 

ช่วงเวลาในการสอบ IGCSE

หลักสูตร IGCSE มีช่วงเวลาในการจัดสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน
และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ดังตารางต่อไปนี้

 ช่วงเวลาในการสมัครสอบ  พ.ค./มิ.ย.  ต.ค./พ.ย.
 ช่วงการสมัครปกติ  ต้นเดือนธันวาคม – มกราคม  ต้นเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
 ช่วงการสมัครล่าช้า  ต้นเดือนกุมภาพันธ์  ต้นเดือนกันยายน
 รายงานผลคะแนนสอบ  กันยายน  กุมภาพันธ์ ปีถัดไป
 รับ Certificate  ตุลาคม  พฤษภาคม ปีถัดไป

 

 

ทำไมผู้ปกครองถึงไว้ใจสถาบัน แอบติว
1. ความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์ เปิดรับสอบจากเด็กโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากมายผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร นานาชาติทุกหลักสูตร เช่น BBA, EBA, BACM, ISE, BALAC, BSAC และ INDA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณภาพการสอน จากการคัดเลือกผู้สอนคนต่อคนทำให้ติวเตอร์ที่ออกไปสอนพิเศษมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ และวิธีการถ่ายทอด อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อนโดยไม่ต้องท่องจำ
3.มาตรฐานวัดความพร้อมก่อนสอบ ทำข้อสอบก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน เพื่อเป็นเครื่องวัดความพร้อมก่อนสอบจริง
4.เป็นการเรียนพิเศษIGCSEแบบตัวต่อตัวOnline ซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพการเรียนการสอนที่ดีที่สุด
5.สะดวก สบาย ปลอดภัยต่อผู้เรียน และผู้ปกครองเพราะเป็นการสอนที่บ้าน อยู่ในภายใต้สายตาตลอด
6.สามารถระบุ วัน-เวลา ตามผู้เรียนสะดวก

 

 

 

ติวเตอร์ติว IGCSE Math ตัวต่อตัวOnline

ครูสอน IGCSE ตัวต่อตัวOnline

เรียนพิเศษIGCSE MATH ตัวต่อตัวOnline

เรียนพิเศษIGCSEแบบตัวต่อตัวOnline